2019. december 8. , 17:32
Köszöntjük Mária nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Születési név megváltoztatása


Ügy típusa: Anyakönyvi ügyek

Ügy fajtája:

Születési név megváltoztatása

Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Anyakönyvi ügyekért felelős miniszter

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén):

Budapest Főváros Kormányhivatal

Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály Budapest

Illetékességi területe:

országos

A kérelmező személyesen, lakóhelyétől függetlenül, bármely polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője előtt nyújthat be kérelmet.

Külföldön élő magyar állampolgár esetében, bármely hivatásos konzuli tisztviselő előtt nyújthat be kérelmet.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti (születési és házassági anyakönyvi kivonat).

Amennyiben élő személy családi nevének viselését kérik, az érintett személy hozzájárulása, elhalt személy családi nevének viselése esetén a halotti anyakönyvi kivonat szükséges.

Nagykorú kérelmező esetén:

Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmányok: személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, és lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.

Kiskorú kérelmező esetén:

A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes személyes megjelenése szükséges személyazonosításra alkalmas okmánnyal. Amennyiben a kiskorú a 14. életévet betöltötte, személyes megjelenése szükséges, személyazonosításra alkalmas okmánnyal.

Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő.

Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy - amennyiben a korlátozás a névváltoztatás jogát is érinti - csak gondnokának hozzájárulásával kérheti születési nevének megváltoztatását.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

Névváltoztatási kérelem illetéke: 10.000 Ft (illetékbélyegben kell leróni)

Ismételt névváltoztatási kérelem illetéke 50.000.- Ft (illetékbélyegben kell leróni)

Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):

A magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi szerv (Budapest Főváros Kormányhivatala) engedélyezheti. A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelmére kiterjed a szülő családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is.

A születési név az, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megillet. A születési név családi és utónévből áll. Születési családi név egy vagy kéttagú lehet. A kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy két születési utónevet lehet.

Születési családi, vagy születési utónév megváltoztatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.

Ügyfélfogadás ideje:

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfő               800-1200 óráig

szerdán           800-1200 óráig

csütörtökön     800-1200 óráig  1300-1600 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

Anyakönyvvezetőtől a  kérelem továbbítása az eljáró hatósághoz 5 nap

Budapest Főváros Kormányhivatal 60 nap

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):

A születési név megváltoztatására vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a kérelmező személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, továbbá családi állapotát, házasságkötésének helyét, idejét, lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási helyét, értesítési címét, személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát és érvényességi idejét;
  • amennyiben a kérelmező családi állapota házas, a névváltoztatással érintett házastársa személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét;
  • a kérelmező kiskorú gyermeke(i) személyi adatait (születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési nevét) személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét;
  • a kérelem indokolását;
  • nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező - születési vagy házassági - nevét az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter korábban megváltoztatta-e, 
  • születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve utónevet, melyet a kérelmező új névként kíván viselni,
  • nyilatkozatot arról, hogy az új név felvétele a környezetében élők személyiségi jogait nem sérti.

A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelmére terjed ki a családi nevét viselő cselekvőképtelen kiskorú gyermek családi nevére is.

Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed. A magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név felvételét - különös méltánylást érdemlő körülmények kivételével - nem lehet engedélyezni.

Amennyiben a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés.

Amennyiben az ügyfél által kért utónév nem szerepel a magyar utónévkönyvben, először be kell szerezni (anyakönyvvezető szerzi be az ügyfél kérelmére) az MTA Nyelvtudományi Intézetének engedélyét.

Amennyiben élő személy családi nevének felvételéről van szó, az érintett személy beleegyező nyilatkozata is szükséges.

Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

Az érintettek az új születési nevet a névváltoztatást engedélyező határozat meghozatalát követő 16. naptól jogosultak és kötelesek viselni, az okmányok cseréjéről haladéktalanul gondoskodniuk kell. A megváltozott adatokat tartalmazó anyakönyvi kivonat kiállítása kérelmezhető bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetőjénél személyesen vagy postai úton, a kiállítása  illetékmentes.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető elektronikus programok elérése)

nincs

Időpontfoglalás:

nincs

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról


Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.

Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.


Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision