2020. április 10. , 03:58
Köszöntjük Zsolt nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Házasságkötési szándék bejelentése


Ügy típusa: Anyakönyvi ügyek

Ügy fajtája:

Házasságkötési szándék bejelentése

Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvári Polgármesteri Hivatal  Anyakönyvvezetője

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Kapuvári Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője

Illetékességi területe:

A házasságkötési szándékot a felek bármely anyakönyvvezetőnél bejelenthetik.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél, kártyás formátumú vezetői engedély

személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

születési anyakönyvi kivonat,

a családi állapot igazolása céljából:

 • elvált családi állapot esetén: az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó jogerős bírósági ítélet, illetőleg  az ezt tartalmazó házassági anyakönyvi okirat
 • özvegy családi állapot esetén: a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi okirat
 • elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat záradékolva vagy közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről
 • özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat

külföldi állampolgárok esetében:

 • tanúsítvány (mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, családi állapotát, állampolgárságát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs, továbbá tartalmazza a másik fél személyes adatait is.)
 • Amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt hitelesített magyar nyelvű fordításban kell bemutatni, továbbá valamennyi okmány, okirat esetében a hiteles magyar fordítás szükséges.

Figyelem: A fordítás csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda vagy a konzul fordította és hitelesítette.

Ha a tanúsítvány a felhasználhatósága időtartamára nézve nem tartalmaz adatot, a hat hónapnál nem régebbi tanúsítvány fogadható el. 

Amennyiben külföldi állampolgárságú házasuló nem érti és nem beszéli a magyar nyelvet, az eljárás során tolmács közreműködése szükséges.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

Illeték nincs, az esküvői szolgáltatás díját évente az önkormányzat határozza meg

Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):

Személyes bejelentkezés

Ügyfélfogadás ideje:

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfőn             800-1200 óráig

szerdán           800-1200 óráig

csütörtökön     800-1200 óráig  1300-1600 óráig


Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

házasságkötési szándék  bejelentése időpont egyeztetés alapján történik

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):

Hazánkban házasságkötés akkor jön létre, ha az együttesen jelenlévő házasulók az anyakönyvvezető előtt kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek. A Polgári Törvénykönyv alapján házasságot csak nagykorú férfi és nő köthet egymással.

Kiskorú csak a gyámhatóság előzetes engedélyével köthet házasságot. A gyámhatóság a házasságkötésre indokolt esetben és csak akkor adhat engedélyt, ha a házasuló a tizenhatodik életévét betöltötte. Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulókkal folytatott egyeztetést követően tűzi ki.

Ez az időpont  a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki legkorábban. A házassági jegyzőkönyv a felvételtől számított 12 hónapig érvényes. Amennyiben 12 hónapon belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, ezt a házasulóknak újból be kell jelenteni. A házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alól kérelemre a jegyző felmentést adhat.

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a házasulók külön kérelme alapján 8 napon belül a jegyző engedélyezi. A kérelemhez csatolni kell a házasságkötés helye szerint megjelölt helyszín tulajdonosának / üzemeltetőjének befogadó nyilatkozatát.

Magyar állampolgár külföldön tervezett házasságkötése:

Az illetékes magyar konzuli tisztviselő e tényről igazolást adhat ki, amennyiben a házasságkötés tervezett helye szerinti hatóság azt kéri. Családi állapot igazolás kiállítása kérhető a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából, amennyiben az szükséges.
Az illetékes külföldi anyakönyvvezető tud felvilágosítást adni a házasságkötéshez szükséges okiratok elfogadhatóságáról (hiteles magyar nyelvű fordítás, diplomáciai felülhitelesítés vagy Apostille).

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető elektronikus programok elérése)

nincs

Időpontfoglalás:

telefonos egyeztetés szükséges

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
 • 429/2017.(XII.20.).) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról


Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.

Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

 


Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision