2020. április 5. , 10:58
Köszöntjük Vince nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése


Ügy típusa: Anyakönyvi ügyek

Ügy fajtája:

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a fővárosi kerületekben, a megyei jogú városokban és a járási hivatali székhelytelepülés szerinti önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője végzi

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén):

Kapuvári Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője

Illetékességi területe:

A bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a felek ez irányú szándékukat bejelentik.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél, kártyás formátumú vezetői engedély
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

a családi állapot igazolása céljából:

 • elvált családi állapot esetén: az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó jogerős bírósági ítélet, illetőleg az ezt tartalmazó házassági anyakönyvi okirat
 • özvegy családi állapot esetén: a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi okirat
 • elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat záradékolva vagy közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről
 • özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat

külföldi állampolgárok esetében:

 • Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, igazolnia kell, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének személyes joga szerint nincs akadálya. Az igazolás alól az anyakönyvi szerv indokolt esetben felmentést adhat.
 • A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Nmjtv.) 37. § (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolás alól az anyakönyvi szerv indokolt esetben felmentést adhat.
 • A felmentés a kiállításának napjától számított hat hónapig érvényes. A felmentés megadása iránti kérelmet az együttesen személyesen megjelenő felek a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozására jogosult anyakönyvvezetőnél nyújthatják be.
 •  Nem kell a fentiekben foglaltakat igazolni, és az igazolás alól felmentést kérni, ha a fél személyes joga szerinti államban ilyen igazolás kiállítására nincs lehetőség.
 • Az anyakönyvi szerv a külpolitikáért felelős miniszter vagy az adott ország külképviseleti hatóságának értesítése alapján honlapján közzéteszi azon államok körét, amelyekben ilyen igazolás kiállítására nincs lehetőség.
 • Azonos nem magyar állampolgárságú felek az állampolgárságuk szerint illetékes, Magyarországra akkreditált külképviseleti hatóságnál is létesíthetnek bejegyzett élettársi kapcsolatot, feltéve, hogy nemzetközi szerződés vagy viszonosság és a külföldi állam joga ezt lehetővé teszi.


Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

Illetékmentes eljárás

Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):

Személyes bejelentés, telefonos egyeztetés célszerű


Ügyfélfogadás ideje:

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfőn             800-1200 óráig

szerdán           800-1200 óráig

csütörtökön     800-1200 óráig  1300-1600 óráig


Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

azonnal

Fellebbezési határidő:

nincs

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):

A bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni. Kiskorú személy részére bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nem engedélyezhető.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékot fő szabályként személyesen kell bejelenteni, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

Az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának időpontját a felek kívánságát figyelembe véve tűzi ki. A törvény nem ír elő kötelező 30 napos várakozási időt a bejelentés és a bejelentett élettársi kapcsolat létesítése között. Fontos azonban, hogy amennyiben a jegyzőkönyv felvételét követő 1 éven belül nem kerül sor az élettársi kapcsolat létesítésére - azonban a szándék továbbra is fennáll -, az eljárást meg kell ismételni.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvános és méltóságteljes, de a felek kérésére a nyilvánosságot mellőzni kell.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető elektronikus programok elérése)

nincs

Időpontfoglalás:

nincs, telefonos egyeztetés célszerű

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
 • 429/2017.(XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
 • 1979. évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.

Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.


Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision