2018. február 19. , 01:12
Köszöntjük Zsuzsanna nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek

 
EUvonal
Ügyintézés


Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése


Ügy típusa: Anyakönyvi ügyek

Ügy fajtája:

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a fővárosi kerületekben, a megyei jogú városokban és a járási hivatali székhelytelepülés szerinti önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője végzi

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén):

Kapuvári Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője

Illetékességi területe:

A bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a felek ez irányú szándékukat bejelentik.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél, kártyás formátumú vezetői engedély

személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

születési anyakönyvi kivonat,

a családi állapot igazolása céljából:

-elvált családi állapot esetén: az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó jogerős bírósági ítélet, illetőleg az ezt tartalmazó házassági anyakönyvi okirat

-özvegy családi állapot esetén: a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi okirat

-elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat záradékolva vagy közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről

-özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat

külföldi állampolgárok esetében:

A nem magyar állampolgárnak a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándékának bejelentésekor a személyes joga szerinti ország hatósága által kiállított tanúsítványt is be kell mutatnia.

A tanúsítvány tartalmazza a nem magyar állampolgár/állampolgárok természetes személyazonosító adatait (születési név, születési hely, születési idő, apja és anyja neve), az érintett személy/személyek állampolgárságát, lakcímét, családi állapotát, valamint azt a tényt, hogy a tervezett bejegyzett élettársi kapcsolatnak a rá vonatkozó személyes jog szerint nincs akadálya.

Amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt hiteles magyar nyelvű fordításban kell bemutatni, továbbá valamennyi okmány, okirat esetében a hiteles magyar fordítás szükséges.

Ha a tanúsítvány a felhasználhatósága időtartamára nézve nem tartalmaz adatot, a hat hónapnál nem régebbi tanúsítvány fogadható el.

Amennyiben a külföldi állampolgárságú személy nem érti és nem beszéli a magyar nyelvet, az eljárás során tolmács közreműködése szükséges.

Fontos! Az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell bemutatni, melyet az Országot Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda vagy a hivatásos konzul végezhet el.

A külföldi okiratok elfogadhatóságát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 52. §. (2) bekezdés szabályai szerint is vizsgálni kell ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy Apostille záradékra lehet szükség.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

Illetékmentes eljárás

Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):

Személyes bejelentés, telefonos egyeztetés célszerű

Ügyfélfogadás ideje:

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfőn             800-1200 óráig
szerdán           800-1200 óráig
csütörtökön     800-1200 óráig  1300-1600 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

azonnal

Fellebbezési határidő:

nincs

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):

A bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni. Kiskorú személy részére bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nem engedélyezhető.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékot fő szabályként személyesen kell bejelenteni, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

Az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának időpontját a felek kívánságát figyelembe véve tűzi ki. A törvény nem ír elő kötelező 30 napos várakozási időt a bejelentés és a bejelentett élettársi kapcsolat létesítése között. Fontos azonban, hogy amennyiben a jegyzőkönyv felvételét követő 1 éven belül nem kerül sor az élettársi kapcsolat létesítésére - azonban a szándék továbbra is fennáll -, az eljárást meg kell ismételni.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvános és méltóságteljes, de a felek kérésére a nyilvánosságot mellőzni kell.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető elektronikus programok elérése)

nincs

Időpontfoglalás:

nincs, telefonos egyeztetés célszerű

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
1979. évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.

Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.
Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision