2017. december 16. , 00:36
Köszöntjük Etelka, Aletta nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek

 
EUvonal
Ügyintézés

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


Ügy típusa: Gyámhatósági ügyek - jegyzői hatáskör

Ügy fajtája:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági ügy

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvár Város i Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője

 

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskörátruházás esetén):

Kapuvár Város Polgármesteri Hivatal

Humán Iroda

Igazgatási Osztálya

 

Illetékességi területe:

Kapuvár város közigazgatási területe

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

-a család benyújtást megelőző utolsó havi jövedelmének igazolása

-iskolalátogatási igazolás

-a gyermek elhelyezésére vagy ideiglenes hatályú elhelyezésére, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági határozatot, a szülői felügyelet gyakorlásáról szóló megállapodásról készült gyámhivatali jegyzőkönyvet,

-gyermeket, egyedülálló szülőként nevelő kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot,

(A rendszeres kedvezmény igénylése szempontjából egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.)

- tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,

 

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

nincs

 

Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmet személyesen, vagy írásban az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

 

Ügyfélfogadás ideje:

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfőn          800-1200 óráig

szerdán         800-1200 óráig

csütörtökön   800-1200 óráig 1300-1600 óráig

 

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

21 nap

 

Fellebbezési határidő:

15 nap

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz. A fellebbezést Kapuvár Város Jegyzőjéhez kell benyújtani.

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultág megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

-a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének

-évente két alkalommal meghatározott pénzbeli támogatásnak

-a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezménynek az igénybevételére.

 

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a)az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a (a továbbiakban az öregségi nyugdíj legkisebb összege) 140 %-át:
-ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza vagy
- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos vagy
- ha a nagykorúvá vált gyermek
-nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
-folytat és 23. életévét nem töltötte be, vagy

-felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
-tanul és 25. életévét még nem töltötte be.

b)az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg
- külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hússzorosát, vagy
- együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét.

 

A vagyoni helyzet vizsgálata a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára terjed ki.

A feltételek fennállása esetén gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának megállapítása 1 év időtartamra szól.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.

Illetékesség amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. Ha a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik.

A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel egyidejűleg kérhető a hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának igazolása is.


Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető elektronikus programok elérése)

honlapról letölthető a nyomtatvány

 

Időpontfoglalás:

nincs

 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

149/1997. (IX.10.) kormány rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

2004. évi CXL. tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.

Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

 

 

 

Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision