2020. április 2. , 13:53
Köszöntjük Áron nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


Ügy típusa: Gyámhatósági ügyek - jegyzői hatáskör

Ügy fajtája:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Eljárás típusa:
Államigazgatási hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Kapuvár Város i Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör-átruházás esetén):
Kapuvár Város Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztály

Illetékességi területe:
Kapuvár város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • Kérelem formanyomtatványon (149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. számú melléklet) 
 • Lakcímkártya, személyazonosító igazolvány, TAJ szám 
 • A gyermek elhelyezése, ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés, a szülői felügyelet gyakorlásáról szóló megállapodásról készült gyámhivatali jegyzőkönyv
 • Gyermekét/gyermekeit egyedülálló szülőként nevelő kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat, döntés (A rendszeres kedvezmény igénylése szempontjából egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.)
 • A gyermek tartós betegsége, vagy súlyos fogyatékossága esetén annak tényét megállapító döntés, igazolás
 • Oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
 • A gondozó család jövedelemének hitelt érdemlő igazolásai a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan
  Jövedelmek típusai: 
  • munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
  • társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem
  • nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (pl. rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás…) 
  • a gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)
  • önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások
  • egyéb jövedelem (tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések


 • A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényező igazolása (fizetett tartásdíjról)

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:
illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a szülő, vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező formanyomtatványon, személyesen ügyfélfogadási időben, a Kapuvári Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájában, vagy a kormányablaknál terjesztheti elő.


Ügyfélfogadás ideje:
A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfőn  800-1200 óráig
szerdán 800-1200 óráig
csütörtökön 800-1200 óráig 1300-1600 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):
Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Fellebbezési határidő:
15 nap
A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a jogszabályban meghatározott

 • ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek, 
 • szünidei gyermekétkeztetésnek, 
 • egyéb kedvezmények igénybevételére.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,  a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel alapösszegű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, esetenkénti összege jelenleg 6.000,-Ft.

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át, jelenleg 41.325,- Ft

 • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 
 • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 • ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem töltötte be.

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, jelenleg 38.475,- Ft az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve,
hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.

Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban

 • külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, jelenleg 570.000,-Ft vagy
 • együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja, jelenleg 1.995.000,- Ft) meghaladja

azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság – az azt megállapító döntés véglegessé válása esetén – a kérelem benyújtásától esedékes.
A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság egy év időtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

A feltételek fennállása esetén gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának megállapítása 1 év időtartamra szól.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.

Az ellátás iránti kérelmet az a gyámhatóság bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye vagy – ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik –a tartózkodási helye van.

A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.


Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása


A gyámhatóság kérelemre, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra állapítja meg a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. Amennyiben a kérelmet a kedvezményre való jogosultság megállapítását követően terjesztik elő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.

A kérelem a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatvány A) és B) lapjának egyidejű kitöltésével nyújtható be, illetve ha a gyermek kedvezményre való jogosultsága a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennáll, a formanyomtatvány A) lapja „I) Személyi adatok” 1-3. pontjának és a B) lap kitöltésével nyújtható be.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását a hatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra, a szülő/-k iskolai végzettsége, foglalkoztatottsága, a gyermek/-ek lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei alapján állapítja meg.A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel emelt összegű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában (esetenkénti összege jelenleg 6.500,-Ft).

A hátrányos, halmozottan hátrányos fennállásához kapcsolódó egyéb kedvezmények:

 • Szünidei gyermekétkeztetés:
  A szünidei gyermekétkeztetés keretében a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
 • Óvodai fejlesztő program, 
 • Arany János Tehetséggondozó program
 • Útravaló-MACIKA Ösztöndíj program 
 • Az alapfokú művészetoktatásban való részvétel támogatása 
 • A lemorzsolódás megelőzését szolgáló rendelkezések 
 • Iskolai felvétel 
 • Egyéb jogszabályban meghatározott kedvezmények

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető elektronikus programok elérése)

honlapról letölthető formanyomtatvány

Időpontfoglalás:
nincs

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
 • 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:
Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga. A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision